مرور رده

اقتصادی

تکرار برداشت از ذخایر ارزی/ این بار ۳.۴ میلیارد دلار

طی مجوزهایی که برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور هزینه کرد در چند بخش از سال گذشته در بودجه وجود داشت در سال آینده نیز برداشت ۳.۴ میلیارد تومانی را از محل ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت پیش‌بینی شده است.…
ادامه مطلب ...

تکرار برداشت از ذخایر ارزی/ این بار ۳.۴ میلیارد دلار

طی مجوزهایی که برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور هزینه کرد در چند بخش از سال گذشته در بودجه وجود داشت در سال آینده نیز برداشت ۳.۴ میلیارد تومانی را از محل ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت پیش‌بینی شده است.…
ادامه مطلب ...

تکرار برداشت از ذخایر ارزی/ این بار ۳.۴ میلیارد دلار

طی مجوزهایی که برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور هزینه کرد در چند بخش از سال گذشته در بودجه وجود داشت در سال آینده نیز برداشت ۳.۴ میلیارد تومانی را از محل ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت پیش‌بینی شده است.…
ادامه مطلب ...

تکرار برداشت از ذخایر ارزی/ این بار ۳.۴ میلیارد دلار

طی مجوزهایی که برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور هزینه کرد در چند بخش از سال گذشته در بودجه وجود داشت در سال آینده نیز برداشت ۳.۴ میلیارد تومانی را از محل ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت پیش‌بینی شده است.…
ادامه مطلب ...
8a7eb802